Rättsligt meddelande

Meddelande om upphovsrätt och skydd av personuppgifter

Detta är ett allmänt meddelande om upphovsrätt och skydd av personuppgifter gällande ASSA ABLOY-koncernens (”ASSA ABLOY”) webbplats. På denna webbplats tillhandahåller ASSA ABLOY information online. Att besöka eller använda denna webbplats innebär att du godkänner att du är juridiskt bunden av och skyldig att iaktta nedanstående villkor i detta meddelande om upphovsrätt och skydd av personuppgifter.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avsluta någon del av eller en funktion på denna webbplats, inklusive meddelandet om upphovsrätt och skydd av personuppgifter, och sådana ändringar ska träda i kraft omedelbart efter publicering av den ändrade delen eller funktionen på denna webbplats eller det ändrade meddelandet om upphovsrätt och skydd av personuppgifter.

Rättsligt meddelande

UPPHOVSRÄTT, VARUMÄRKEN OCH ANVÄNDARVILLKOR

Innehållet på denna webbplats (”Innehållet”), vilket bland annat omfattar text, grafik, bilder, firmamärken, varumärken, logotyper och programvara skyddas av immaterialrättslig lagstiftning. Äganderätten till Innehållet övergår inte till dig eller någon annan användare av denna webbplats utan ska kvarstå hos ASSA ABLOY eller hos den tredje part som har äganderätten till det material som publiceras på denna webbplats.

ASSA ABLOY äger de namn som används för företagets verksamhet och namnen på de av företagets produkter och tjänster som omnämns på denna webbplats, och dessa namn skyddas av immaterialrättslig lagstiftning. Alla varumärken tillhör respektive ägare.

Du har rätt att läsa, e-posta, ladda ned eller skriva ut kopior av Innehållet, men endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Otillåten användning av Innehållet kan innebära brott mot upphovsrättslagar, varumärkeslagar eller andra lagar. Varje gång du e-postar, laddar ned eller skriver ut kopior av Innehållet måste du också inkludera alla upphovsrättsliga och andra meddelanden som är inkluderade i Innehållet, inklusive eventuella upphovsrättsmeddelanden nederst på sidan.

Innehållet får inte återges, skrivas av, lagras i ett system för lagring, analys och insamling av information, överföras till ett naturligt språk eller programmeringsspråk, återsändas i annan form eller via annat medium (elektroniskt, mekaniskt, fotografiskt, inspelat eller annat), säljas vidare, eller distribueras på nytt utan ASSA ABLOY:s föregående skriftliga medgivande. Det är inte tillåtet att sälja eller förändra Innehållet eller återge, visa, offentligt uppföra, distribuera eller på annat sätt använda Innehållet på något sätt i officiellt eller kommersiellt syfte. Du får inte inkorporera denna webbplats eller någon del av dess innehåll, och du förbinder dig att inte kopiera någon del av denna webbplats till en server. Du förbinder dig även att inte visa eller använda ASSA ABLOY:s namn, logotyper eller varumärken på något sätt utan ASSA ABLOY:s föregående skriftliga medgivande.

Att använda Innehållet på en annan webbplats eller i något annat datornätverk i något syfte är uttryckligen förbjudet, däremot är det tillåtet att tillhandahålla HTML-hyperlänkar från din webbplats till denna webbplats förutsatt att det sker enligt användarvillkoren. Du beviljas härmed ett icke-exklusivt, begränsat och återkalleligt tillstånd att länka till denna webbplats. Du förbinder dig att inte lägga upp länkar till denna webbplats på ett sådant sätt att de kan misstas för annonsering eller uppfattas vara en rekommendation av någon organisation, produkt eller tjänst. Du förbinder dig att inte lägga upp länkar till denna webbplats från andra webbplatser, vilka en omdömesgill person skulle uppfatta som oanständiga, kränkande, trakasserande, stötande eller illvilliga. ASSA ABLOY förbehåller sig rätten att när som helst återkalla detta tillstånd, generellt eller enbart rätten att använda specifika länkar. Om ASSA ABLOY återkallar detta tillstånd förbinder du dig att omedelbart radera och avaktivera alla dina länkar till denna webbplats.

Om du använder Innehållet på ett sätt som inte är uttryckligen tillåtet enligt dessa användarvillkor kan det innebära att du bryter mot upphovsrättsliga, varumärkesrättsliga och andra lagar. Om detta är fallet återkallar ASSA ABLOY automatiskt ditt tillstånd att använda denna webbplats och ASSA ABLOY har rätt att begära att du omedelbart förstör eventuella kopior du kan ha gjort av någon del av Innehållet. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas genom dessa villkor är förbehållna.

ANSVARSFRISKRIVNING

ASSA ABLOY LÄMNAR INGA UTFÄSTELSER AVSEENDE FÖLJDERNA AV ATT ANVÄNDA ELLER FÖRLITA SIG PÅ DENNA WEBBPLATS ELLER INNEHÅLLET SOM FINNS PÅ ELLER SOM FÖRMEDLAS AV DENNA WEBBPLATS. DIN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS SKER DÄRFÖR HELT PÅ EGEN RISK.

ASSA ABLOY TILLHANDAHÅLLER DENNA WEBBPLATS, DESS INNEHÅLL OCH TJÄNSTER ”I BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGRA UTFÄSTELSER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE. I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG, FRISKRIVER SIG ASSA ABLOY HÄRMED UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE ELLER ANDRA, VILKET BLAND ANNAT OMFATTAR EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM ÄGANDERÄTT, SÄLJBARHET, ICKE-INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER OCH LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL. ASSA ABLOY LÄMNAR INGA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER OM KORREKTHETEN, TILLFÖRLITLIGHETEN, FULLSTÄNDIGHETEN, KONTINUITETEN ELLER AKTUALITETEN I INNEHÅLL, TJÄNSTER, PROGRAMVARA, TEXT, GRAFIK, LÄNKAR ELLER MEDDELANDEN SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ ELLER GENOM ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS. DU ANSVARAR FÖR ATT VIDTA ALLA DE FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER SOM KRÄVS FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT INNEHÅLL SOM DU EVENTUELLT MOTTAR FRÅN DENNA WEBBPLATS INTE INNEHÅLLER DATORVIRUS ELLER ANNAN POTENTIELLT SKADLIG DATORKOD.

Varken ASSA ABLOY eller person eller företag med anknytning till ASSA ABLOY är skadeståndsskyldiga för eventuella skador till följd av din användning eller oförmåga att använda denna webbplats eller del av Innehållet, tjänsterna eller materialet som tillhandahålls genom eller på denna webbplats (”detta skydd”). Detta skydd omfattar alla anspråk, oberoende av om de grundar sig på garanti, avtal, utomobligatoriskt ansvar, strikt ansvar eller annan rättslig grund, och oberoende av om ASSA ABLOY har upplysts om risken för sådana skador eller inte. Detta skydd omfattar alla förluster inklusive, men inte begränsat till, direkta, indirekta, särskilda, oförutsedda och straffbara skador, följdskador, straffliknande skadestånd; skadestånd till följd av personskador eller vållande av annans död; vinstbortfall; samt skador till följd av förlorade data eller verksamhetsavbrott.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER; ANNONSER

Den här webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Dessa länkar är endast avsedda som en service till besökarna och utgör inte en rekommendation från ASSA ABLOY avseende Innehållet som återfinns på eller tillhandahålls av sådana tredje parters webbplatser. Denna webbplats är inte ansvarig för Innehållet på länkade tredje parters webbplatser och vi granskar, kontrollerar eller bevakar inte material på tredje parts webbplatser. Vi gör inga utfästelser avseende Innehållet, korrektheten eller lagligheten i materialet på sådana tredje parters webbplatser.

Om du bestämmer dig för att besöka länkade webbplatser tillhörande tredje part från denna webbplats gör du det på egen risk. Din användning av tredje parters webbplatser regleras i respektive användarvillkor för dessa tredje parters webbplatser, inklusive respektive webbplats personuppgiftspolicy.

Om denna webbplats väljer att inkludera annonser från tredje part, kan dessa annonser innehålla länkar till andra webbplatser. Om inget annat uttryckligen anges rekommenderar denna webbplats aldrig någon produkt eller gör några utfästelser angående Innehållet, korrektheten eller lagligheten i material som finns på, eller länkas till via, en annons på denna webbplats.

PERSONUPPGIFTSPOLICY

1 ALLMÄNT

1.1 Denna personuppgiftspolicy (”Personuppgiftspolicy”) beskriver hur ASSA AB, org. nr 556034-3161, BOX 371, 631 05 Eskilstuna, (”ASSA”) behandlar och använder dina personuppgifter på ASSAs webbplats (”Webbplatsen”). Webbplatsen ägs och sköts av ASSA AB. 

1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Personuppgiftspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2 PERSONUPPGIFTSANSVARIG

2.1 ASSA är personuppgiftsansvarig för ASSAs behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. ASSAs kontaktuppgifter finns i punkt 13.

3 SAMTYCKE TILL BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

3.1 Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla information från oss, lämna personuppgifter vid förfrågningar om produkter på Webbplatsen eller för hänvisning vidare till ASSA koncernföretag och/eller samarbetsföretag godkänner du och accepterar att ASSA behandlar dina personuppgifter i enlighet med Personuppgiftspolicyn.  

3.2 Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta ASSA. ASSA kommer då att radera eller avidentifiera samtliga dina personuppgifter och all annan information som kan hänföras till dig.

4 NÄR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?

4.1 ASSA samlar in och behandlar personuppgifter om dig som du lämnar för att erhålla information från oss. Denna information hjälper ASSA att behandla din informationsbegäran. 

4.2 ASSA samlar även in och behandlar personuppgifter om dig som du lämnar i kontaktformuläret för att bli kontaktad av ett ASSA koncernföretag och/eller samarbetsföretag. Denna information möjliggör att sådant företag kan ta kontakt med dig. 

5 VILKA UPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG?

5.1 De personuppgifter som ASSA samlar in och på andra sätt behandlar är ditt namn, din adress, e-postadress, telefonnummer och dina intressen.

6 VARFÖR BEHANDLAR VI UPPGIFTER OM DIG?

6.1 ASSA behandlar huvudsakligen dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Administrera och förbättra Webbplatsen,
  • Förbättra kundupplevelsen, 
  • Fullgöra förpliktelser gentemot kunder, som att behandla din informationsbegäran,
  • Marknadsföring,
  • Tillhandahålla support och service,
  • Hänvisa dig vidare till andra ASSA koncernbolag och/eller samarbetspartners för att de ska kunna erbjuda ASSA ABLOY produkter till dig, 
  • Underlag för marknads- och kundanalyser, statistik, affärsuppföljning samt affärsutveckling relaterat till Webbplatsen, 
  • Uppfylla säkerhetskrav och andra författningsreglerade krav eller myndighetskrav.

7 HUR LÄNGE BEVARAR VI UPPGIFTER OM DIG?

7.1 Dina personuppgifter bevaras endast så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Personuppgiftspolicy. ASSA kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka ASSAs rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process. 

8 VEM LÄMNAR VI UT UPPGIFTERNA TILL?

8.1 ASSA för över personuppgifter till IT-leverantör i Indien som är värd för, utvecklar och ger support för Webbplatsen. 

8.2 ASSA kan komma att lämna ut dina uppgifter till återförsäljare och samarbetspartners som befinner sig inom Sverige. 

8.3 Personuppgifterna som insamlas och behandlas används enbart av företag inom ASSA ABLOY koncernen, förutom i följande fall då vi kan komma att lämna ut uppgifterna till tredje parter enligt följande: i) när detta krävs enligt lag eller myndighet; ii) för att tillvarata ASSA ABLOYs rättsliga intressen;iii) till en förvärvare eller eventuellt blivande förvärvare av vår verksamhet; och/eller iv) till samarbetspartners för att hantera förfrågningar om anknytande tjänster och/eller produkter till ASSA ABLOYs produkter och/eller tjänster.

8.4 Annan tredje part som ASSA efter ditt godkännande lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om dig till får inte lämna ut informationen till någon annan utan ditt godkännande. Informationen får endast användas av mottagaren i syfte att tillhandahålla produkter och/eller tjänster relaterade till ASSA ABLOY:s produkter och/eller tjänster.

8.5 ASSA kommer att vidta åtgärder för att skydda alla personuppgifter som överförs till sådana tredje parter, eller som överförs till andra länder än Sverige, i enlighet med gällande personuppgiftslagar.

9 SKYDDET AV DINA PERSONUPPGIFTER

9.1 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. ASSA ABLOY har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter som överförs till tredje parter och mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. 

10 COOKIES M.M.

10.1 ASSA ABLOY använder cookies och liknande tekniker i enlighet med vår Policy för cookies [länk till cookiepolicy].

11 DINA RÄTTIGHETER

11.1 ASSA ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. 

11.2 Du kan när som helst begära att få rätta, avidentifiera, komplettera eller radera dina personuppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. ASSA kan även på eget initiativ göra detta.

11.3 Du har rätt till att av ASSA begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter, eller att begära begränsning av behandlingen av personuppgifter som rör dig samt en rätt att invända mot behandlingen. Du har vidare rätt att inge eventuella klagomål till Datainspektionen.

11.4 Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från ASSA om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. 

12 KONTAKTINFORMATION

12.1 Du kan när som helst begära att få ändra, radera eller rätta dina personuppgifter. ASSA ABLOY ansvarar för att behandla dina personuppgifter, alla frågor eller begäran om att erhålla registerutdrag ska adresseras till ASSA ABLOY AB, Box 70340, 107 23 Stockholm, med märkning på kuvert ”Att: ASSA ABLOY Personuppgiftsansvarig”.