Miljöpolicy

/global/scaled/2544x1107x0x182x1000x435/Other-ASSA-SE-Om-ASSA-Bilder-om-assa-miljo-2.jpg

ASSAs verksamhet skall bedrivas så att miljön skyddas och att råvaror och energi används på bästa sätt utifrån fastställda miljömål.

Våra insatser och vårt miljöarbete skall ständigt förbättras genom en helhetssyn på vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat. Vår strävan skall vara att med god marginal klara av myndigheternas krav.

ASSAs miljöpolicy beskriver att:

Vid konstruktion av nya produkter skall hänsyn tas till hur i produkten ingående komponenter, efter sin livscykel, skall hanteras och tillvaratas.

Vid planering av nya metoder, processer och investeringar skall metoder och processer, som innebär en mindre belastning på miljön, prioriteras framför i övrigt likvärdiga alternativ.

En bra miljö skall vara en konkurrensfaktor för ASSA. Miljöargument vid marknadsföring ska grundas på fakta och helhetssyn.

Företagets ledningsgrupp har ett övergripande ansvar i miljöfrågorna och skall följa arbetet. Det löpande ansvaret för miljöarbetet är delegerat till linjecheferna.

Rutiner skall finnas utarbetade för hur störningar och haverier skall hanteras och förebyggas.

ASSA skall ha en långsiktig miljöplanering och följa utvecklingen av miljöfrågor inom sitt verksamhetsområde.

ASSAs attityd skall kännetecknas av öppenhet och saklighet. Vår personal, kunder och övriga intressenter skall så allsidigt som möjligt informeras om våra produkters och processers påverkan på miljön.

Vill du veta mer om ASSAs produkter för företag och hem?

På våra Produktsidor i ASSA för företaget hittar du alla våra produkter. I ASSA för hemmet finns tips på hur du väljer lås till ditt hem och hjälp att hitta återförsäljare.